Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte

transitievergoedingAls een werknemer langdurig ziek is en na de loondoorbetalingsverplichting wordt ontslagen, moet de transitievergoeding worden berekend op basis van het oorspronkelijke bruto maandsalaris, ook als de werknemer tijdens zijn ziekte nog maar 70% van zijn salaris ontving.

De regels die gelden bij het ontslaan van een langdurig zieke werknemer luisteren nauw. Op grond van artikel 2 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding wordt onder het loon voor de transitievergoeding verstaan:

Het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand, of, indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen, het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter was dan twaalf maanden, gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever moet bij de berekening van de transitievergoeding na twee jaar ziekte uitgaan van het basis bruto maandsalaris dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Dit moet worden vermeerderd met de vakantiebijslag en andere vaste en overeengekomen variabele looncomponenten (zie artikel 3 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding), zoals:

  • vaste ploegentoeslagen;
  • structurele overwerkvergoedingen;
  • bonussen;
  • winstuitkeringen;
  • vaste en variabele eindejaarsuitkeringen.

Transitievergoeding op basis van 100% bruto maandsalaris

Ziekte heeft geen invloed op de hoogte van de transitievergoeding, omdat de vergoeding niet wordt berekend op wat er feitelijk maandelijks aan salaris wordt uitbetaald, dus ook niet als de werknemer tijdens zijn ziekte jaar 70% van zijn brutoloon uitbetaald kreeg (en in het eerste ziektejaar minimaal 70% van het wettelijk minimumloon). De transitievergoeding wordt namelijk berekend op basis van het 100% bruto maandsalaris, vermeerderd met de bovengenoemde vaste en variabele looncomponenten.
Met de tool Transitievergoeding berekenen rekent u eenvoudig uit hoeveel de werkgever aan transitievergoeding moet meegeven aan een werknemer. Sinds 1 april 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen (artikel) voor transitievergoedingen die hij heeft betaald bij ontslag na twee jaar ziekte.

Bron: HR Rendement