SER: één verlofregeling voor kraamverlof partnerverlof ouderschapsverlof

vaderschapsverlofHet huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in praktijk erg ingewikkeld. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen.

Om het gebruik van deze regeling te stimuleren, moet voor een deel van het ouderschapsverlof een betaling worden geïntroduceerd. De raad adviseert in eerste instantie een periode van maximaal zes weken voor partners.

Wat wil het kabinet?

De partner van de moeder heeft nu recht op twee betaalde dagen vrij na de geboorte. Het kabinet heeft bij zijn aantreden gezegd dit partnerverlof volgend jaar uit te breiden tot vijf dagen doorbetaald. Per 1 juli 2020 kan de partner vijf weken thuisblijven tegen 70 procent van het salaris, aldus het kabinetsvoorstel.

Betaald ouderschapsverlof

Verder is het advies van de SER als vervolgstap het betaalde ouderschapsverlof (naast het bestaande, betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof) ook uit te breiden naar moeders.

Op lange termijn moet worden bekeken of de periode van betaald ouderschapsverlof afdoende is. De Europese Commissie pleit in haar voorstel voor zestien weken. De raad vindt dat de financiering van het betaalde verlof uit algemene middelen zal moeten plaatsvinden.

Onbetaald ouderschapsverlof beperkt arbeidsparticipatie vrouwen

Het huidige onbetaalde ouderschapsverlof heeft een beperkend effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen, constateert de raad. Er is nog steeds een omvangrijke groep die wel behoefte heeft aan verlof, maar er geen gebruik van maakt. Vrouwen nemen bovendien vaker en meer verlof op dan mannen en het verlof wordt vooral in deeltijd opgenomen.

Gelijkere verdeling arbeid en zorg door betaald verlof

Om te komen tot een gelijkere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen en per saldo hogere arbeidsdeelname, is het volgens de SER belangrijk vooral in het eerste half jaar na de geboorte het opnemen van het betaalde verlof te stimuleren. Vooral in die periode maken ouders keuzes voor bepaalde arbeids- en zorgpatronen. Die patronen blijven in de verdere loopbaan vaak voor een groot deel gehandhaafd.

Uitbreiding kraamverlof

In het Regeerakkoord is overeengekomen dat het kraamverlof wordt uitgebreid tot één week verlof met behoud van loon en aanvullende vijf weken verlof met een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt met twee weken uitgebreid. Het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld is momenteel in voorbereiding.

Bron: SalarisNet