Nieuwsbrief maart – Digitalisering, BTW, belastingaftrek en meer

giftcard Geen btw bij voucher voor product tot € 15

Als een ondernemer gratis producten verstrekt of vouchers waarvoor een product kan worden verkregen, is alleen btw verschuldigd als het goed een waarde heeft van meer dan € 15 ex btw. Dit heeft staatssecretaris Snel geantwoord op Kamervragen.

Onduidelijkheid vouchers

De vragen werden gesteld naar aanleiding van de wijzigingen in de btw inzake waardebonnen en vouchers. De wijzigingen waren nodig vanwege Europese regelgeving.

Geen verschil product of voucher

Bij gratis producten of eenmalig te gebruiken vouchers is er voor wat betreft de btw geen verschil. Bij het verstrekken ervan is btw verschuldigd over de waarde, tenzij deze waarde niet meer dan € 15 is. Bij een hoger bedrag moet over het hele

bedrag btw worden afgedragen, ondanks het feit dat er geen prijs wordt betaald door de consument.

Monsters

Het verstrekken van monsters moet een zakelijk doel hebben, anders is ook btw verschuldigd bij een waarde van minder dan € 15. Dit zakelijke doel is meestal verkoopbevordering. De producent wil de consument met het product kennis laten maken en geeft er gratis één weg. Denk bijvoorbeeld aan een pakje wastabletten voor de vaatwasser.

Geen wijziging

De regelgeving inzake monsters is niet gewijzigd, zo stelt de staatssecretaris, en kan dus geen reden zijn voor ondernemers om voortaan minder gratis producten weg te geven.

Verschil met kortingsbon

De staatssecretaris geeft ook aan dat er een verschil is met kortingsbonnen die tegen inlevering recht geven op een product met korting. Indien er moet worden bijbetaald voor een product hoeft er namelijk pas bij inlevering van de kortingsbon btw geheven te worden.


Digitaliseringsmogelijkheden nog onvoldoende benutoptimalisatie

Ondernemers profiteren nog niet van alle digitaliseringsmogelijkheden. Dit komt vaak door een gebrek aan tijd en kennis, en het geven van voorrang aan andere zaken. Daarnaast zijn de voordelen van digitalisering niet altijd even duidelijk. Dit zijn conclusies uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat mkb’ers die de kansen van digitalisering meer benutten vaker zeggen een omzetgroei te hebben. Op het gebied van het opslaan van klant- en websitegegevens (43%), het gebruik van data bij het nemen van beslissingen (33%) en het gebruik van externe databronnen (25%) is nog veel te winnen.

Deel van ondernemers staat stil

De meeste ondernemingen hebben de afgelopen twee jaar een vernieuwing gerealiseerd, vooral op het gebied van de interne processen, zoals hardware, software en (kantoor)automatisering. Een deel van de ondernemingen staat echter stil: 7% heeft in de afgelopen drie jaar helemaal geen vernieuwing gerealiseerd. Daarnaast geeft ongeveer een derde van de ondernemers aan alleen in zeer kleine mate veranderingen door te voeren. Lang niet alle bedrijven zien het nut ervan in.

Aanzet tot verandering

De belangrijkste aanzet tot verandering of vernieuwing komt vanuit de klant. Ook medewerkers, ondernemers uit dezelfde branche en concurrenten zorgen voor verandering en vernieuwing. De rol van overheden en onderwijs- of kennisinstellingen is daarbij echter zeer beperkt.

Geen gebruik, wel interesse

Hoewel ondernemers nog maar beperkt gebruik maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt hebben de meeste deelnemers aan het onderzoek een eigen website. Ook nemen zij maatregelen tegen cybersecurity.
Digitale mogelijkheden die men niet gebruikt, maar waar wel interesse in is, zijn deelname aan online forums over het vakgebied, nieuwe technieken voor online communicatie met de klant, het versturen van digitale nieuwsbrieven en e-mails, het online vinden van nieuwe klanten en de vindbaarheid van het bedrijf verbeteren in zoekmachines.

Korento en optimalisatie

Korento ondersteunt graag met jouw bedrijfsprocesoptimalisatie. Wil je meer weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.


belastingBelangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Nog even en je moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met jouw accountant.

Aftrek hypotheekrente

Heb je een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,5%.

Aftrek zorgkosten

Zorgkosten die niet gedekt worden door de verzekeraar, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken. Een deel is niet aftrekbaar, de zogenaamde drempel. Vergeet bij zorgkosten niet de ritten van en naar de zorgverlener, zoals fysiotherapeut. Deze mag u aftrekken tegen de werkelijke kosten. Gebruik je de auto, ga dan uit van uw kostprijs per kilometer.

Aftrek giften

Giften aan een goed doel (ANBI) zijn aftrekbaar. Er geldt wel een drempel en een plafond, maar als u periodiek heeft geschonken heeft u hier geen last van. U moet uw schenking dan wel hebben vastgelegd in een zelf of bij de notaris opgestelde akte.

Aftrek AOV-premie

De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar. Voer de premie niet op bij de winstberekening, anders is de aftrek minder door de mkb-winstvrijstelling. De premie is aftrekbaar als uitgave voor een inkomensvoorziening.

Zelfstandigenaftrek

Als je in 2018 minstens 1.225 uren in jouw bedrijf heeft gewerkt, heb je recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Ga bij twijfel na of je het aantal uren wel heeft behaald. Alle gewerkte uren in jouw onderneming tellen mee, dus ook de reistijd naar kantoor of de uren die je hebt besteed aan netwerkbijeenkomsten of het updaten van jouw website.

Optimum gemengde kosten

Gemengde kosten, zoals eten en drinken onderweg op weg naar een klant, zijn voor de IB-ondernemer voor 80% aftrekbaar. Heb je veel gemengde kosten, dan kun je er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet af te trekken. Dit is alleen voordelig als je in 2018 voor meer dan € 22.500 aan gemengde kosten heeft gemaakt.

Oudedagsreserve

Je mag 9,44% van jouw winst met een maximum van € 8.775 in aftrek brengen op de winst en reserveren voor uw oude dag. U betaalt over deze ‘spaarpot’ belasting als u stopt met uw bedrijf. Je mag reserveren, maar het hoeft niet. Reserveren is met name gunstig als je nu in een hoger belastingtarief valt dan wanneer je met uw bedrijf stopt. Vanwege de dalende tarieven in de toekomst, zal dit vaak het geval zijn.

Meewerkende partner

Heb je partner in 2018 meegewerkt in uw bedrijf, vergeet dan niet de beloning hiervoor ten laste van de winst te brengen. Heeft jouw partner niets betaald, dan kun je de meewerkaftrek toepassen. Je mag dan een percentage van de winst op de winst in aftrek brengen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. De meewerkaftrek is bij jouw partner niet belast.

Autokosten

Heb je een auto van de zaak, dan krijg je met de bekende bijtelling te maken. Hier staat tegenover dat u alle autokosten, ook die van privé ritten, ten laste van de winst mag brengen. Rijdt u zakelijke ritten met uw privé auto, dan mag u € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Ook de ritten van uw woning naar de zaak, woon-werverkeer dus.


ZZp’er inhuren? Let op regels Wet DBA!

Meer dan de helft van de bedrijven die een zpp’er inhuren, leven de regels van de Wet DBA niet goed na. Dit blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Let dus goed op als jij een zzp’er inhuurt!

Van de ruim 100 bezochte bedrijven blijkt ruim 56% in meer of mindere mate onjuist te handelen. Bij 12 bedrijven wordt een vervolgonderzoek ingesteld, omdat er kwaadwillendheid wordt vermoed.

Wet DBA

De fiscale positie van zzp’ers heeft al jaren de aandacht van de politiek. Momenteel is de Wet DBA van toepassing, waarin gewerkt wordt met zogeheten modelovereenkomsten die goedgekeurd kunnen worden door de Belastingdienst. De Wet DBA zou zekerheid geven over de vraag of er wel of niet sprake is van schijnzelfstandigheid. Maar in praktijk blijkt die materie weerbarstig. Om die reden buigt de politiek zich momenteel over een opvolger van de Wet DBA.

Fouten

Fouten doen zich voor als er een zzp’er wordt ingehuurd, terwijl het in feite om een dienstbetrekking gaat. Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking? Een dienstbetrekking kan aan de orde zijn als er een gezagsverhouding is, als de zzp’er het werk niet zelf kan indelen, als sprake is van een langdurige samenwerking of als er niet volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt.

Let op! Huur je een zzp’er in en blijkt uit voorgaande feiten dat het mogelijk toch om een dienstbetrekking gaat? Dan kan de Belastingdienst corrigerend optreden en naheffingen opleggen.

Tip! Zorg dus dat een opdracht aan een zzp’er niet de kenmerken van een dienstbetrekking heeft. Gebruik bij twijfel een modelovereenkomst en handel ook conform deze modelovereenkomst.

De Belastingdienst treft overigens alleen sancties als er sprake is van een dienstbetrekking én er sprake is van kwaadwillendheid. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst en is erg zwaar.