Mogelijk voltijdsbonus om fulltime werken te stimuleren

Om de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, heeft het kabinet een plan van aanpak opgesteld dat onder andere (meer) werken lonender moet maken. Eén van de maatregelen die het kabinet onderzoekt, is het bieden van een voltijdsbonus.

Om te zorgen voor een goed functionerende arbeidsmarkt en om krapte te verminderen, zet het kabinet in op het makkelijker maken voor werknemers om banen te combineren en voor ouders om arbeid en zorgtaken te combineren. Ook wil het kabinet het financieel aantrekkelijker maken om (meer uren) te werken.

Verdergaande maatregelen om meer werken te stimuleren

Naast de al aangekondigde maatregelen als de hervorming van het kinderopvangstelsel, de invoering van het betaald ouderschapsverlof (artikel) en het verhogen van het minimumloon, onderzoekt het kabinet momenteel verdergaande maatregelen om werknemers te stimuleren om meer uren te werken. Eén van die mogelijke maatregelen is het geven van een financiële prikkel in de vorm van een voltijdsbonus voor werknemers die fulltime (gaan) werken, in eerste instantie in het onderwijs en de zorg. Maar dit is niet zonder meer mogelijk.

Extra belonen kan leiden tot indirect onderscheid

In oktober 2021 waarschuwde het College voor de Rechten van de Mens namelijk voor de mogelijke gevolgen van het via de arbeidsvoorwaarden stimuleren van meer uren werken. Zo zou extra belonen in veel gevallen kunnen leiden tot onderscheid op grond van arbeidsduur. Ook kan er indirect onderscheid op grond van geslacht optreden. Als de betere arbeidsvoorwaarden namelijk alleen worden toegekend aan deeltijders die meer uren gaan werken en niet aan werknemers die al fulltime werken, zullen voornamelijk vrouwen profiteren. Beide vormen van onderscheid zijn alleen gerechtvaardigd als daar een heel goede reden voor is.

Risico op misbruik maatregel is onduidelijk

Bovendien is er nog veel onduidelijk over de praktische uitvoerbaarheid van de voltijdsbonus en het risico op misbruik, bijvoorbeeld door werknemers die tijdelijk hun arbeidsduur aanpassen om de bonus te incasseren. Voor een zorgvuldige weging van de voltijdsbonus en om de maatregel te toetsen en uit te werken, zal het kabinet verdere input ophalen bij diverse relevante partijen. Wanneer het kabinet op de voltijdsbonus terugkomt, is nog niet duidelijk.