Eerste Kamer akkoord met wijzigingen loonkostensubsidie

Het wetsvoorstel voor de verbeteringen in de regeling van de loonkostensubsidie is door de Eerste Kamer op 29 november 2022 als hamerstuk afgedaan. Het streven is om de wijzigingen in te laten gaan per 1 juli 2023, staat in de memorie van antwoord.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is een financiële compensatie voor een werkgever (artikel) die een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Om te stimuleren dat een werkgever met zo een werknemer aan de slag gaat, vergoedt de overheid het verschil tussen de loonwaarde van de arbeidsbeperkte werknemer en het wettelijk minimumloon. De maximale vergoeding is nooit meer dan 70% van het minimumloon. De loonkostensubsidie vraagt de werkgever aan bij de gemeente.

Meer arbeidsbeperkten aan het werk

Begin 2020 diende het kabinet een wetsvoorstel in dat moet leiden tot versimpeling van de loonkostensubsidie. De Tweede Kamer ging hier afgelopen zomer mee akkoord. Het doel van de wijzigingen is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en de kansen van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt te vergroten. Onder meer door verbeteringen aan te brengen in de loonkostensubsidie.

Aanvragen loonkostensubsidie na indiensttreding werknemer

Onderdeel van de verbeteringen is dat het mogelijk wordt dat werkgevers en werknemers de loonkostensubsidie aan kunnen vragen als de werknemer al in dienst is, maar minder productief blijkt te zijn. Deze wijziging geldt voor werknemers die vanuit de Participatiewet aan het werk zijn gegaan. De aanvraag kan tot zes maanden na indiensttreding en moet goed onderbouwd worden. Tot nu toe verleent de gemeente het recht op de loonkostensubsidie alleen op het moment dat de dienstbetrekking tot stand komt, niet als de werknemer al voor hem aan het werk is.

Beslistermijn voor de gemeente

De beslistermijn voor de gemeente wordt ook aangepast. Vanaf het moment dat de loonwaarde van de werknemer bekend is, heeft de gemeente vijf weken de tijd om te beslissen over de hoogte van de loonkostensubsidie. Binnen die termijn moet de gemeente een formele beschikking afgeven.

Bron: HR Rendement