Administreer de zorgbonussen aan niet-werknemers

BonusVoor de zorgbonus aan niet-werknemers is in het Belastingplan 2021 een uitbreiding van de eindheffingsregeling voor verstrekkingen aan derden voorgesteld. Maakt de werkgever hiervan gebruik, dan is een extra administratie verplicht.

Zorgprofessionals en ondersteunend personeel die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, ontvangen een bonus van € 1.000 netto vanuit de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19. De regeling verplicht werkgevers om de zorgbonus vóór de uitbetaling, voor hun eigen werknemers aan te wijzen als eindheffingsloon. Voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en extern ingehuurd schoonmaakpersoneel, heeft het kabinet gekozen voor een vergelijkbare fiscale behandeling. In het Belastingplan 2021 is daarom voorgesteld dat een werkgever de bonussen van niet-werknemers ook als eindheffingsbestanddeel in aanmerking neemt. Hiervoor wordt de bestaande eindheffingsregeling voor de verstrekkingen aan derden uitgebreid. De uitbreiding is nodig omdat de bonus een geldbedrag is en dus geen verstrekking.

Eindheffing van 75% over de bonus

De werkgever neemt de bonus aan niet-werknemers in aanmerking als eindheffingsbestanddeel en is dan eindheffing verschuldigd. Het voorgestelde eindheffingstarief over de bonussen voor niet-werknemers is 75%: gelijk aan het tarief dat nu al geldt voor een verstrekking van meer dan € 136 aan niet-werknemers. Belangrijk is dat de werkgever voor deze niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd. Daarnaast moet de werkgever de zorgprofessionals die de bonus van hen ontvingen schriftelijk meedelen dat over de bonus eindheffing is betaald. Aan deze schriftelijke mededeling zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden. Voor de niet-werknemers is in het Belastingplan 2021 geregeld dat de bonus geen belastbaar inkomen of belastbare winst is.

Verstrekking aan anderen dan eigen werknemers

Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De bonus voor niet-werknemers – inclusief compensatie voor de verschuldigde eindheffing – zal worden uitbetaald aan de werkgever als is voldaan aan de voorwaarden. De werkgever geeft de verschuldigde eindheffing aan met de aangifte over het loontijdvak waarin de bonus aan de zorgprofessional werd uitbetaald. Het bedrag aan verschuldigde eindheffing moet hij in de loonaangifte aangeven in de rubriek voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers, zo staat aangegeven in het Belastingplan.

Bron: HR Rendement