Missie en visie

Missie
Ons inlevingsvermogen en vakmanschap inzetten om de talenten van iedereen met wie wij samenwerken volledig tot zijn recht te laten komen.

Mission Statement
Wij zijn gedreven door inlevingsvermogen.

Visie op de klant 

Korento wil aantrekkelijk zijn voor haar klanten door vanuit inlevingsvermogen passende diensten en producten aan te bieden en daar helder bij te communiceren. Iedere klant wordt met respect behandeld en mag rekenen op ons. Iedere ervaring met klanten willen we gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening te toetsen en waar nodig verder te verbeteren.

Visie op medewerkers en organisatie
Korento heeft medewerkers in dienst die de missie en visie van de organisatie onderschrijven en daar naar handelen. In lijn met de visie worden medewerkers aangesproken op hun professionele kwaliteiten en zo spreken zij ook elkaar aan. Alle medewerkers weten elkaar te vinden zodat ze elkaars talenten kunnen benutten. Ze werken met plezier samen.

De organisatie biedt helderheid in werkprocessen en uniformiteit in werkwijzen. De medewerkers zijn professionals en leveren goed werk dat op tijd af is. Medewerkers hebben de ruimte zich permanent te ontwikkelen. Dat vraagt een leiderschapsstijl die zich kenmerkt door respecteren, waarderen, inspireren. Leidinggevenden zijn gericht op het krijgen van (verder) inzicht in de eigen mogelijkheden bij iedere werker en het ondersteunen van het verder ontwikkelen en benutten daarvan. Daarbij geldt het adagium: ‘ruimte geven waar het kan, hiërarchisch sturen als het moet’.
Medewerkers hebben diezelfde grondhouding naar elkaar en naar klanten. Zij zijn open, tonen respect en waardering voor de ander, durven hun overtuigingen ter discussie te stellen en hebben interesse in de overtuigingen van de ander. Op deze manier ontstaat een cultuur van omgaan met elkaar die zowel de gewenste uitgangspunten als doelstellingen optimaal ondersteunen. Meningsverschillen, tegenstellingen worden dan opbouwend benut om een breder blikveld te krijgen op een situatie die zich voordoet. Alle medewerkers worden geschoold in het communiceren op een wijze die de beoogde doelen helpt realiseren.  We hanteren arbeidsvoorwaarden die aantrekkelijk en uniform zijn, zodat ze het belang dat we aan betrokken medewerkers hechten weerspiegelen.

Visie op de eigen werkomgeving
Om als medewerker goed te kunnen werken is naast de reeds genoemde veilige werkomgeving behoefte aan een goede toerusting wat betreft de werkplek, goede technische ondersteuning, ICT, goede begeleiding en vooral voldoende formatie om de omvang van de dienstverlening op grond van professionele standaarden te kunnen bedienen. In relatie tot de klant is het nodig dat er voldoende fysieke locaties zijn, goed herkenbaar en toegankelijk, verspreid binnen het werkgebied.

Deel deze pagina: