Filter op categorieën

Nieuws

Grotere vermoeidheid door coronawerkdruk

Sleepy, burnout Het kan geen kwaad de mentale gezondheid van werknemers de komende tijd extra in de gaten te houden. In de eerste fase van de coronacrisis was iedereen gericht op ‘overleven’, maar nu de acute dreiging achter de rug is, kan mentale vermoeidheid toeslaan.

Voor veel werknemers was de plotselinge overschakeling van de normale routine naar de lockdown en het daarbij behorende thuiswerken (tool) een grote overgang. Iedereen paste zich zo goed en zo kwaad als het ging aan. Maar nu die eerste acute fase achter de rug is, ervaren veel werknemers vermoeidheid. Zij hebben extra hard gewerkt, zoals in de zorg of het onderwijs, of moesten hun kinderen helpen bij thuisonderwijs naast hun normale werkzaamheden. Mogelijk zijn ze bang voor baanverlies. Ook vakanties zullen anders dan anders verlopen en doen een beroep op het aanpassingsvermogen.

Kunnen mensen voldoende ontspannen?

Het is goed om daar aandacht voor te hebben. Leidinggevenden kunnen de vinger aan de pols houden bij de mensen in hun team. Voelen deze zich overvraagd? Kunnen ze voldoende ontspannen? Kunnen ze afstand nemen van hun werk en op tijd stoppen als ze nog thuiswerken? Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en weten dat de werkgever aandacht heeft voor de problemen die de huidige situatie met zich meebrengt.

Niet alleen in zorg en onderwijs

Vakbond CNV liet de werkdruk (tool) door de coronacrisis in Nederland onderzoeken. 34% ervaart een hogere werkdruk dan anders. 11% zegt tegen een burn-out aan te zitten en 21% meldt een gestegen ziekteverzuim op het werk. 16% voelt zich inmiddels uitgeput. Die cijfers zijn niet alleen op het conto te schrijven van sectoren als zorg en onderwijs, aldus het CNV. Ook in de dienstverlenende sector meldt 46% meer stress te voelen door de coronacrisis.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Superverspreiders aerosolen bestaan, zegt RIVM

In bepaalde omstandigheden kunnen kleine zwevende druppeltjes toch bijdragen aan een coronabesmetting. Sinds een paar dagen erkent het RIVM deze mogelijkheid. Vooral afgesloten ruimtes waar mensen langere tijd verblijven, leveren risico’s op.

Het RIVM (en de WHO) neigen er nu toch toe dat kleine zwevende druppeltjes – de zogenoemde aerosolen – kunnen leiden tot een besmetting met corona. Eerder deze maand vroegen 239 deskundigen daar al om. Voor het RIVM was een doorslaggevende reden voor deze nieuwe opstelling een onderzoek naar superverspreiders. Het is nog niet bekend waarom, maar de resultaten wezen uit dat deze mensen tienduizend keer meer virusdeeltjes uitstoten dan anderen. Naar schatting gaat het daarbij om één op de 20 besmette personen.

Goed ventileren

Als mensen met zo’n superverspreider gedurende een minuut of twintig in een slecht geventileerde ruimte verblijven, neemt de kans op besmetting aanzienlijk toe. Vermijd daarom op het werk zoveel mogelijk het houden van bijeenkomsten in een ruimte waar goede ventilatie niet gegarandeerd kan worden. En verder is goed ventileren in het gehele pand erg belangrijk. Laat ter preventie ook het ventilatiesysteem goed onderhouden.

Oorspronkelijke maatregelen

Overigens maakt het RIVM wel een voorbehoud: er is nog steeds niet bewezen dat een eventueel virus in aerosolen levensvatbaar genoeg is om überhaupt iemand te besmetten. Daarom blijft het navolgen van de oorspronkelijk geadviseerde maatregelen als 1,5 meter afstand houden, handen wassen (tool) en hoesten of niezen in de elleboog nog steeds voorop staan.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

LKV jongeren gaat LIV vervangen

Een loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren zal op den duur het (jeugd-)lage-inkomensvoordeel (LIV) vervangen, geeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt over de toekomst van het LKV en (jeugd)-LIV. Hij wil het lage-inkomensvoordeel (LIV) gerichter in gaan zetten en omvormen tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor potentieel kwetsbare jongeren. Dit moet – samen met de afspraak om het LKV voor banenafspraak structureel te maken – werkgevers blijven stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.

LKV voor jongeren tussen 18 en 27 jaar

Een werkgever kan straks aanspraak maken op het nieuwe loonkostenvoordeel voor jongeren (LKV jongeren) als een jongere van 18 tot 27 jaar een loon ontvangt tussen 100% en 125% van het minimum(jeugd)loon en minimaal 1.248 uren per kalenderjaar heeft gewerkt. Deze parameters staan nog niet vast. Voordat de nieuwe regeling ingaat, zal de minister onderzoeken of deze parameters moeten worden aangepast om de regeling effectiever te maken. Zo kan hij bijvoorbeeld het urencriterium aanpassen of de grens van 125% van het minimumloon verlagen.

Geen doelgroepverklaring nodig

De hoogte van het LKV jongeren wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van de definitieve parameters. Op basis van de hiervoor beschreven parameters zou het LKV jongeren maximaal € 2.000 per jaar bedragen voor jongeren die tussen de 100-110% van het minimumloon verdienen en € 1.500 voor jongeren die tussen de 110-125% van het minimumloon verdienen. Werkgevers hoeven voor het LKV jongeren geen doelgroepverklaring aan te vragen. Het LKV jongeren wordt net als het huidige LIV automatisch uitbetaald.

Wetsvoorstel volgt in 2021

Minister Koolmees streeft ernaar in de loop van 2021 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer in te voeren. In het wetsvoorstel staan de definitieve parameters en bedragen voor het LKV jongeren en de datum van inwerkingtreding van deze aanpassingen.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Grote vraag naar software om thuiswerken te controleren

ThuiswerkenSinds de uitbraak van het coronavirus bestellen werkgevers massaal software om de productiviteit van thuiswerkende werknemers te monitoren. Vaak zonder de werknemers hierover te informeren. Mag dat zomaar? Nee. Als een werkgever het thuiswerken wil controleren, is er werk aan de winkel voor de ondernemingsraad (OR).

olgens Amerikaanse leveranciers is de vraag naar software die de productiviteit van werknemers controleert sinds het begin van de coronacrisis enorm gestegen. Want ook al zijn de meeste werknemers blij met het thuiswerken, werkgevers hebben er meer moeite mee. Vooral omdat ze minder zicht hebben op wat de werknemer thuis doet. Speciale software stelt hen in staat om te monitoren wat de werknemer op zijn computer doet. Aan de hand van gegevens over gebruikte programma’s en toepassingen kan de werkgever bepalen of de werknemer in zijn ogen productief of niet-productief bezig is geweest, en de resultaten onderling vergelijken.

Productiviteit meten is in strijd met privacywetgeving

Het bijhouden van zulke productiviteitsscores van werknemers is echter niet toegestaan. Het is in strijd met de privacywetgeving, die is vastgelegd in de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen (EVRM) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook als de werknemer schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het monitoren van zijn computergebruik. Omdat de werknemer in een afhankelijkheidspositie zit ten opzichte van de werkgever, zal toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begrijpen dat hij die toestemming niet vrijelijk heeft gegeven.

In uitzonderlijke gevallen is controle toegestaan als OR ermee instemt

Alleen onder strikte voorwaarden is het controleren van werknemers wel toegestaan. Bijvoorbeeld als het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het recht op privacy van de werknemer en de werkgever geen minder ingrijpend middel tot zijn beschikking heeft. De werkgever moet in ieder geval eerst de OR om instemming vragen als hij een zo’n regeling wil invoeren. De OR heeft namelijk instemmingsrecht als de werkgever voorzieningen wil invoeren, wijzigen of intrekken waarmee hij de aanwezigheid, het gedrag of de prestaties van werknemers kan controleren (artikel 27, lid 1l van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Bovendien moet hij de werknemers hierover informeren.

OR moet alert zijn op signalen

De OR doet er verstandig aan om het onderwerp ‘privacy’ met de bestuurder te bespreken en alert te zijn op signalen vanuit de organisatie. Niet elke ondernemer vraagt namelijk – uit onwetendheid of onwil – de OR vooraf om instemming. De OR kan het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) inzetten om het onderwerp bij de bestuurder op de agenda te zetten. De bestuurder is dan verplicht om hierover in gesprek te gaan met de OR.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 pas in september

WKRDe 1e Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst verschijnt pas in september. De afgelopen jaren publiceerde de fiscus de 1e Nieuwsbrief Loonheffingen altijd in juli.

Dit jaar moeten werkgevers langer wachten op de 1e Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst. Die verschijnt dit jaar namelijk in september, na Prinsjesdag. De afgelopen jaren kwam de brief altijd in juli uit. De Belastingdienst wacht met het uitbrengen van de nieuwsbrief, omdat er in juli nog te weinig wijzigingen voor 2021 bekend zijn. De nieuwsbrief bevat informatie over de veranderingen in de loonheffingen per 1 januari 2021.

Enkele plannen staan in Overzicht maatregelen Belastingplan 2021

In mei 2020 publiceerden de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën al wel het Overzicht maatregelen Belastingplan 2021. In het overzicht staan de maatregelen en wetsvoorstellen die naar verwachting zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Dit kan uiteraard nog worden aangevuld in de aanloop naar Prinsjesdag.

In het overzicht staan onder meer de aanpassing van het heffingsmoment van de aandelenoptierechten voor start-ups, de aanpassing van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s, de aanpassing van de overgangsregeling van de levensloopregeling en de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. De laatste gaat over de verhoging van de vrije ruimte in 2020 van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000. De maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan, omdat deze uitbreiding nog wettelijk moet worden vastgelegd.

Deel deze pagina: