Filter op categorieën

Nieuws

Belastingdienst waarschuwt voor nepmail betalingsachterstand

NepmailCyberboeven kruipen opnieuw in de huid van de Belastingdienst. Krijgt u een e-mail van de fiscus over een betalingsachterstand over het jaar 2016 of 2017? Dan heeft u niet met de inspecteur, maar met een crimineel van doen.

De Belastingdienst waarschuwt particulieren dat er zogeheten phishingmails in omloop zijn. Die lijken van de fiscus af te komen, maar in werkelijkheid komen ze van cybercriminelen die uit zijn op gegevens van belastingplichtigen.

Phishing lijkt weer toe te nemen

Volgens de Belastingdienst doen twee versies de ronde. Bij de ene moet de ontvanger dringend € 65,70 storten en bij de andere gaat het om een bedrag van € 459,70. Het rekeningnummer in de mail is niet van de Belastingdienst. Die drukt particulieren dan ook op het hart om niet te betalen: ‘We vragen nooit via e-mail om betalingen te doen.’
De waarschuwing van de Belastingdienst komt op het moment dat phishing weer een vlucht lijkt te nemen. Het aantal frauduleuze mails leek juist steeds verder te dalen, maar uit een rondgang van de NOS blijkt dat dit beeld aan het kantelen is. De vier grote banken en de politie zien juist weer meer criminele hengelaars. Bovendien zijn de digicriminelen steeds inventiever, en spelen ze bijvoorbeeld in op actuele storingen. Zo komt een phishingmail voor de ontvanger minder uit de lucht vallen en lijkt het nog geloofwaardiger. Eerder bleek ook al dat het mkb nog wel een tandje bij mag zetten in de strijd tegen cybercrime.

Fraude melden bij de Belastingdienst

De Belastingdienst is ook geregeld de pineut bij internetcriminelen. Vorig jaar waarschuwde de fiscus al voor neptelefoontjes over een belastingschuld en voor nepberichten via WhatsApp. En nu dus de valse mails.
De Belastingdienst vraagt organisaties en particulieren ook om melding te maken van phishing-mails, verdachte brieven, valse telefoontjes en ander digitaal gespuis. Dat kan door een kopie of screenshot te maken en die te mailen naar valse-email@belastingdienst.nl. Een uitgebreide beschrijving van hoe zo’n melding in z’n werk gaat vindt u op deze website. Daar staat bijvoorbeeld ook de lijst met bankrekeningnummers die de Belastingdienst gebruikt.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Vragen over: invoer achternaam in het personeelssysteem

personeelsadministratieDe invoer van achternamen van werknemers in het salarissysteem kan voor problemen zorgen door spelling of door het gebruik van een aangetrouwde naam. Zonder duidelijke afspraken rond de administratie zijn personeelsgegevens moeilijk te vinden.

Elke nieuwe werknemer moet in het personeelsinformatiesysteem en het (al dan niet geïntegreerde) salarispakket worden opgenomen. Alleen al over het invoeren van de achternaam van de werknemer moeten binnen de organisatie de nodige afspraken worden gemaakt.

Gebruikt de werknemer de naam van de partner?

De juiste verwerking van persoonsgegevens is wettelijk verplicht, dus gegevens moeten exact worden overgenomen van het identiteitsbewijs. Maar hoewel daarop altijd de geboortenaam staat, geven sommige salarissystemen de mogelijkheid de ‘aangetrouwde’ naam van de echtgenoot of geregistreerd partner te gebruiken bij bijvoorbeeld het opstellen van geautomatiseerde brieven. Het kan handig zijn om af te spreken om altijd beide namen in te voeren, zodat er geen werknemers ‘kwijt kunnen raken’ doordat niet met de verkeerde naam gezocht wordt in het softwaresysteem. Ook voor de administratie- en bewaarplicht is belangrijk dat er niet bij de verkeerde naam wordt gezocht naar gegevens van de werknemer.

Combineert de werknemer eigen geboortenaam en die van de partner?

De aangetrouwde naam mag op het identiteitsbewijs worden vermeld, maar dat hoeft niet. Die keuze is aan de werknemer zelf. Ook kan hij zelf een volgorde kiezen: eerst eigen achternaam, dan naam van de partner of andersom. Wat de voorkeur van de werknemer ook is, uw organisatie moet één manier kiezen om het personeelsdossier – al dan niet digitaal – te archiveren.

Hoe omgaan met  voorzetsels in de achternaam?

Het is handig – niet verplicht – om een streepje tussen eigen naam en aangetrouwde naam te gebruiken, aangezien sommige achternamen al een spatie hebben. Het is ook belangrijk even stil te staan of relatief onbekende voorzetsels  zoals ‘El of Ait‘ wel of niet meetellen in het alfabetisch archiveren. Daar moet uw organisatie in elk geval een knoop over doorhakken.

Welke letters kent het systeem?

Soms kent een personeels- of salarissysteem niet alle zogeheten diakritische tekens, zoals in ‘Çetin’. Of sommige administrateurs kennen de sneltoets, maar anderen niet en die maken er dan maar een normale letter van. Het maakt misschien niet zozeer uit of deze letters wel of niet gebruikt worden, zolang dat binnen de organisatie maar consequent gebeurt.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Inspectie SZW trekt in 2019 extra medewerkers aan voor meer inspecties

InspectieInspectie SZW gaat in 2019 extra medewerkers werven. Hiermee versterkt de Inspectie SZW het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Dit schrijft de inspectie in het Jaarplan 2019. De inspectie krijgt structureel € 50 miljoen per jaar extra voor controle en handhaving.

De thema’s waarop Inspectie SZW (tools) zich in 2019 richt, zijn bevordering van eerlijk werk en vermindering van arbeidsrisico’s. Werk moet eerlijker worden door arbeidsuitbuiting en onderbetaling aan te pakken. De arbeidsrisico’s die Inspectie SZW volgens het Jaarplan 2019 wil verminderen, zijn uitbuiting, arbeids(markt)discriminatie, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest. Voor de programma’s in 2019 wil Inspectie SZW zoveel mogelijk samenwerken met werkgevers en werknemers, zodat zij zich meer bewust worden van het belang van gezondheid en veiligheid op het werk.

Meer inhuur buitenlandse werknemers

Ruim de helft van de budgetuitbreiding (59%) gaat naar het thema eerlijk werk. Inspectie SZW richt zich hierbij op waargenomen negatieve trends bij het inhuren van meer buitenlandse werknemers, zoals het risico van illegale tewerkstelling. Illegale werknemers aanvaarden gemakkelijker onderbetaling en slechte arbeidsomstandigheden. Soms is zelfs sprake van arbeidsuitbuiting, als de buitenlandse werknemers te lange dagen maken tegen veel te lage uurlonen. Werkgevers zijn verplicht ten minste het wettelijk minimumloon en wettelijke vakantiebijslag te betalen.

Themaprogramma voor arbeidsmarktdiscriminatie en PSA

Inspectie SZW neemt ook in 2019 weer bepaalde sectoren extra onder de loep. Zo zijn er speciale programma’s voor onder meer de sectoren Bouw en infra, Horeca en detailhandel, Schoonmaak, Transport en logistiek en de Zorg. In deze sectoren spelen vaak meerdere arbeidsrisico’s. Met themaprogramma’s worden specifieke arbeidsrisico’s aangepakt. Onder meer arbeids(markt)discriminatie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Arbeidsdiscriminatie gaat over discriminatie bij werving en selectie, maar ook over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Besluiten bij Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd

WABMinister Koolmees van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans op 7 november 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. De lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort is op internetconsultatie.nl geplaatst. Het gaat om regelingen op het gebied van arbeidsrecht en WW waaronder nadere regels voor oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie en afschaffing van sectorfondsen. 

Het betreft de volgende onderwerpen en lagere regelgeving: 

 • Compensatie transitievergoeding einde onderneming
  Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. In het conceptbesluit die op internetconsultatie is geplaatst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.
  Ontwerpbesluit compensatie transitievergoeding beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming 
 • Recht op transitievergoeding vanaf eerste dag
  Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Door deze maatregel moet ook een loon per maand berekend kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het Besluit loonbegrip wordt aangevuld met een regeling voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren.
  Wijziging Besluit loonbegrip
 • Maatregelen voor oproepkrachten 
  Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag. Het derde besluit geeft duidelijkheid welke arbeidsovereenkomsten niet worden gezien als oproepovereenkomst. Dit betreft arbeidsovereenkomsten met vergoede consignatiediensten of vergoede beschikbaarheidsdiensten in de zorg:
  Ontwerpbesluit nadere regels over oproepovereenkomsten 
 • Lagere WW-premie bij vast contract
  De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
  In het conceptbesluit die op internetconsultatie is geplaatst worden drie onderwerpen geregeld in verband met deze maatregel.
  1. Het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie is vastgesteld op vijf procentpunten.
  Voorbeeld: indien de lage premie 1% is, is de hoge premie 6%.
  2 Vier situaties worden vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie moet afdragen.
  Het gaat om de volgende vier situaties:
  a. De dienstbetrekking wordt binnen vijf maanden na aanvang beëindigd.
  b. De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond dan contractueel voor dat jaar overeengekomen.
  c. De werknemer krijgt binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering
  door arbeidsuren- of inkomstenverlies bij de werkgever.
  d. De werknemer krijgt een WW-uitkering toegekend, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever het lage percentage voor herziening in aanmerking kwam omdat aan dezelfde werknemer binnen een jaar na de aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering werd toegekend op grond van diezelfde dienstbetrekking.
  3 In verband met de opheffing van de sectorfondsen worden enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen.
  Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie WW en afschaffing sectorfondsen
 • Premiedifferentiatie werknemersverzekeringen
  Ook moet in verband met de premiedifferentiatie in de WW een regeling worden aangepast.
  1 Enkele bepalingen in verband met de afschaffing van de sectorfondsen vervallen.
  2 Het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven wordt afgeschaft en er komen nieuwe regels ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.
  Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen 

Scholingskosten in mindering op transitievergoeding 

Daarnaast is ook een conceptbesluit op internetconsultatie geplaatst die geen grondslag vindt in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. In dit conceptbesluit worden de mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd. Werkgevers kunnen voortaan niet alleen inzetbaarheidskosten voor de werknemer in mindering brengen op de transitievergoeding die gericht zijn op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie in de eigen onderneming van de werkgever.  

Wijziging Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding i.v.m. inzetbaarheidskosten 

Pensioenregeling payrollwerknemers 

Eén besluit onder het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is nog niet gepubliceerd. Dat is een conceptbesluit dat regelt aan welke voorwaarden een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers moet voldoen. Dit besluit wordt nog uitgewerkt en op een later moment openbaar gemaakt voor internetconsultatie. De voorwaarden waaraan de adequate pensioenregeling dient te voldoen vergen nog nadere uitwerking. 

U kunt uw reactie op de lagere regelgeving geven. De einddatum van de consultatie is maandag 10 december 2018. 

Bron: Over Salaris.nl

Deel deze pagina:

Nu al financiële maatregelen voor na pensionering

PensioenDriekwart van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere voorzorgsmaatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Bijvoorbeeld door te sparen of vermogen op te bouwen via de eigen woning/aflossen van de hypotheek. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, is de helft van de mensen van plan om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat zij met pensioen gaan.  

Dit blijkt uit de Pensioenmonitor 2018 van Wijzer in geldzaken. Het onderzoek is gedaan onder 1.000 mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking tussen de 21 en 66 jaar in het kader van de Pensioen3daagse 2018 van 6 tot en met 8 november 2018. 

Eerder stoppen 

Ondanks veel aandacht in de politiek en media, is de AOW-leeftijd voor veel mensen nog steeds hoger dan verwacht. Een meerderheid geeft dan ook aan dat zij graag eerder willen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Om dit mogelijk te maken, worden vooral maatregelen getroffen als sparen en extra aflossen op de hypotheek. Een op de vijf mensen wil juist langer doorwerken dan de AOW-leeftijd. 

Fit blijven

Om langer door te kunnen blijven werken tot de verhoogde AOW-leeftijd, wordt ‘zo lang mogelijk fit blijven’ als belangrijkste maatregel gezien. Men probeert dit te bereiken door gezonder te (gaan) leven. Daarnaast wordt gedacht aan werkgerelateerde maatregelen zoals bijscholen en minder uren werken. Veranderen van werkgever, functie of vak wordt minder vaak overwogen.  

Ondernemers

Ondernemers hebben meer het gevoel dat zij kennis hebben van pensioenen dan de overige beroepsbevolking. Zij zeggen vaker te weten hoe pensioenen geregeld zijn, goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen en te weten hoeveel inkomen zij na hun pensioen nodig hebben. 

Werkplezier

Ondernemers hebben vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering dan de overige beroepsbevolking en maken relatief vaak gebruik van een financieel adviseur als informatiebron over hun pensioen. Ondernemers geven vaker aan dan mensen in loondienst dat zij langer willen doorwerken dan de AOW-leeftijd  vaak vanwege het werkplezier. 

Pensioenkennis 

Vergeleken met de Pensioenmonitor 2016 zeggen meer mensen te weten hoe pensioenen in Nederland geregeld zijn en of hun eigen pensioen dit jaar wordt geïndexeerd of verlaagd. Zij hebben iets vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering  

Meer mensen zoeken naar informatie over hun pensioen. Zoals  de tool ‘Dit kun jij doen voor jouw pensioen’ en de AOW-tool, waarmee je je persoonlijke AOW-leeftijd kunt berekenen.

Bron: Over Salaris

Deel deze pagina:

Helft Nederlanders voldoet niet aan Beweegrichtlijnen

gezondheidUit recent onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders niet voldoende beweegt. Zij voldoen niet aan de normen uit de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Ook blijken de gevolgen van veel en langdurig zitten schadelijk te zijn. Een ongezonde leefstijl verergert dit.

De meeste Nederlanders bewegen onvoldoende en dat brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Zeker als werknemers tijdens hun werk veel zitten of wel bewegen, maar daarvan niet goed herstellen of daar onvoldoende tijd voor hebben, is er kans op gezondheidsschade. Uit het  Rapport_Leefstijlmonitor (pdf) blijkt dat de helft van de volwassenen niet genoeg beweegt. Hoewel 68% van de respondenten aangeeft voldoende te bewegen, voldoen maar vier op de tien aan de nieuwe Beweegrichtlijn die de Gezondheidsraad in augustus 2017 publiceerde. Volgens de Beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad  moeten volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief bewegen.

Ongezonde leefstijl ontmoedigen

In de Beweegrichtlijn besteedt de Gezondheidsraad ook aandacht aan de gevolgen van veel zitten. Of dat voor de televisie, in de auto of op het werk is, veel en langdurig zitten is schadelijk voor de gezondheid. Het kan chronische aandoeningen veroorzaken als diabetes tye 2 en hart- en vaatziekten. De risico’s daarop worden verergerd door een ongezonde leefstijl. In het Nationaal  Preventieakkoord staan maatregelen die een gezonde leefstijl stimuleren.  Zo zou de overheid van plan zijn het roken fors aan banden te leggen, ook voor werkgevers en werknemers door rookruimtes op het werk af te schaffen.

bron: Rendement

Deel deze pagina: