Filter op categorieën

Nieuws

Verruiming voorwaarden werkvoorziening per 1 juli 2021

SubsidieWerkgevers kunnen sinds 2020 een subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor arbeidsbeperkten. Enkele voorwaarden van deze pilot generieke werkvoorziening worden verruimd per 1 juli 2021.

Het demissionaire kabinet wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Met de pilot generieke werkvoorziening kunnen werkgevers daarom sinds 1 maart 2020 subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor een potentiële werknemer met een arbeidsbeperking. Maar de bevoegdheid van UWV om de subsidie toe te kennen is op drie punten beperkt. Het kabinet acht die onwenselijk voor een effectieve uitvoering van de generieke werkgeversvoorziening. De overheid wil experimenteren met het loslaten van deze beperkingen. Dat blijkt uit het Ontwerpbesluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen van demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het streven is om het besluit vanaf 1 juli 2021 in werking te laten treden.

Uitbreiding van doelgroep van werknemers

De tweede fase van de pilot die op 1 juli 2021 begint bevat de volgende verruimingen. De werkgever hoeft straks niet meer de arbeidsgehandicapte werknemer op te geven bij de subsidieaanvraag. Nu moet de werknemer bij de start van de pilot nog in beeld zijn bij de werkgever. De werkgever informeert straks UWV over de arbeidsgehandicapte die bij hem werkt vanaf het moment van realisatie vanaf de werkplekaanpassingen. Wel moet de werkgever aangeven welke werkplekaanpassingen worden beoogd, voor welke beperking deze aanpassingen worden gedaan en hoeveel arbeidsgehandicapten de voorziening kunnen benutten.
Verder wordt de doelgroep van werknemers uitgebreid. Nu verstrekt UWV alleen nog subsidie voor werknemers met een structurele beperking vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Daar komen werknemers uit de doelgroepen banenafspraak en loonkostensubsidie of beschut werk bij. Tenslotte kan een werkgever straks ook subsidie aanvragen voor meeneembare voorzieningen. Dit zijn middelen die meestal niet bij een organisatie aanwezig zijn, zoals een brailleleesregel of orthopedische werkschoenen.

Voortzetting generieke werkvoorziening op basis van resultaten evaluatie

Aan deze experimenteerwetgeving is een evaluatie verbonden. De overheid wil zo weten hoe de pilot in de praktijk is verlopen, wat de resultaten zijn en of het doel van het experiment is behaald. Op basis hiervan wordt besloten over de voortzetting van de generieke werkvoorziening. Minister Koolmees stuurt uiterlijk 1 juli 2026 een verslag naar de Tweede Kamer.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Tips voor gezond thuiswerken

thuiswerkenDe lockdown is opnieuw verlengd en deskundigen voorspellen een derde coronagolf. Het ‘zo veel mogelijk thuiswerken’ zal dus nog wel even duren. Wat is ervoor nodig om tijdens het thuiswerken onder niet altijd optimale omstandigheden gezond te blijven?

Niet iedere thuiswerkplek is berekend op langdurig gezond werken. Goed kunnen zitten en goed afgestelde apparatuur gebruiken, is echter wel een voorwaarde om thuiswerken vol te kunnen houden zonder klachten te ontwikkelen. Daarnaast is het erg belangrijk om regelmatig even te pauzeren en van houding te wisselen. Juist door langdurig en ingespannen in één houding te werken, ontstaan klachten.

Eigen ‘beweegmomenten’ creëren

Bewegen is sowieso belangrijk, omdat bewegingsmomenten door de lockdown schaars zijn geworden. Sportscholen zijn dicht, fietsen van en naar de trein of het werk hoeft op dit moment niet en lunchwandelen met collega’s zit er ook niet in. Iedereen moet dus zijn eigen ‘beweegmomenten’ creëren, ook om de coronakilo’s te voorkomen.

Zorg voor voldoende ontspanning

Het advies om regelmatig de handen te wassen, bestaat nog steeds. Reinig bovendien op gezette tijden muis en toetsenbord. Zorg daarnaast voor voldoende ontspanning om somberheid te voorkomen. Werk dus niet te lang door. Zoek ook bewust het contact met collega’s en vrienden en neem voldoende nachtrust.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Is ontslag mogelijk bij relschoppers?

relschoppersKan een werkgever zijn werknemer ontslaan omdat hij betrokken is geweest bij de rellen en plunderingen? Een kantonrechter zal niet zomaar tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan, omdat dit van veel factoren afhankelijk is.

De afgelopen dagen zijn er in verschillende plaatsen rellen geweest tegen de coronamaatregelen. Er zijn ook verschillende tv-opnamen van de relschoppers gemaakt. Wat veel mensen zich zullen afvragen, is of een werkgever die een werknemer op de beelden herkent, deze werknemer kan ontslaan? In verschillende media, waaronder het FD, is deze vraag aan bod gekomen. Het antwoord is niet eenvoudig. Dit is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de functie die de werknemer uitoefent en zijn positie in de organisatie. Kan de werknemer door zijn privégedrag zijn werk niet meer goed uitvoeren of schaden zijn privéactiviteiten de organisatie? Dan heeft een werkgever mogelijk meer kans als hij bij de rechter een verzoek indient om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter zal de verschillende belangen afwegen in zijn uitspraak.

Ontslag vanwege verwijtbaar handelen

De werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van één of meerdere ‘voldragen’ ontslaggronden (infographic), zoals de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten) of de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie). Een voorbeeld is een arbeidsovereenkomst die door de kantonrechter op de g-grond werd ontbonden omdat de werknemer was veroordeeld voor strafbare handelingen in de privésfeer (onder andere drugsbezit). Een andere mogelijkheid is ontbinding op basis van de h-grond, de zogenoemde restgrond. Bij de h-grond gaat het om andere omstandigheden dan bijvoorbeeld disfunctioneren (d-grond). Ook deze ontslaggrond moet wel voldragen zijn: de omstandigheden moeten zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten.

Ontslag met wederzijds goedvinden afspreken

In bepaalde gevallen is ontslag op staande voet een optie. Dit zal onder meer afhankelijk zijn van de functie van de werknemer, zoals bij een ambtenaar die op staande voet werd ontslagen wegens betrokkenheid bij hennepkwekerijen.
Mocht een werkgever zijn werknemer hebben herkend bij de rellen, dan kan een goed gesprek met de werknemer geen kwaad. De werkgever kan proberen te achterhalen wat de beweegredenen van de werknemer waren om aan dergelijke acties mee te doen. Als de werkgever en werknemer er niet uitkomen en ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter niet haalbaar is, bestaat de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op basis van wederzijds goedvinden (tool). De afspraken rondom het ontslag worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Kabinet onderzoekt onbelaste thuiswerkvergoeding

Het demissionaire kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling voor een onbelaste thuiswerkvergoeding binnen de WKR. Dit staat in de kabinetsbrief bij de uitbreiding van het steunpakket.

In de kabinetsbrief over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket geeft het demissionaire kabinet aan dat het de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding onderzoekt. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken, verwachten de bewindslieden. Daarom onderzoekt het demissionaire kabinet de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Dit gebeurt in samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige regelingen voor reiskostenvergoedingen. In de brief staat niet wanneer het kabinet hierop terugkomt.

Thuiswerkkosten onbelast vergoeden binnen de WKR

Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld arbovoorzieningen en ICT-middelen. Werkgevers kunnen ook de (verruimde) vrije ruimte gebruiken om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Burn-outklachten vaak door stapeling van oorzaken

Burn-out Staatssecretaris Van ‘t Wout heeft de Tweede Kamer de conclusies gestuurd van het onderzoek van TNO naar de oorzaken van burn-outklachten onder werknemers, de groepen die in het bijzonder risico lopen en de gevolgen van de klachten. In 2019 rapporteerde rond de 17% van de werknemers burn-outklachten.

Staatssecretaris Van ’t Wout heeft TNO laten onderzoeken waarom burn-outklachten onder werknemers de laatste jaren zo toenemen. De conclusie is dat er meestal een scala aan onderliggende oorzaken voor te noemen is. De ‘stapeling’ van deze oorzaken leidt op den duur in sommige situaties tot burn-outklachten.

Werk is meestal oorzaak van burn-outklachten

Werknemers noemen volgens het rapport werk het vaakst als belangrijke oorzaak. Meer specifiek gaat het dan om werkdruk (tool), de emotionele belasting die het werk met zich meebrengt en een slecht functionerende leidinggevende. Als tweede belangrijke oorzaak noemen werknemers persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme of een laag zelfbeeld. De derde oorzaak wordt gevormd door privéproblemen.
Uit zichzelf noemden werknemers maar zelden maatschappelijke oorzaken. TNO moest hier echt over doorvragen, en dan werden factoren genoemd als het gevoel permanent beschikbaar te moeten zijn, opgejaagdheid, flexibilisering en verzakelijking. Als risicosectoren komen vooral zorg, onderwijs, ICT en industrie naar voren.

Preventie kan klachten voorkomen

TNO vroeg werknemers ook wat naar hun idee de belangrijkste manier was om burn-outklachten te voorkomen. Zij noemden massaal preventie. De leidinggevende heeft hierbij een sleutelrol: hij moet uit zichzelf signaleren, luisteren en iets met de informatie doen. Dit zal alleen succesvol kunnen zijn als dit binnen de organisatie ondersteund wordt en het geen taboe is om psychische klachten te hebben. Werknemers kijken ook naar zichzelf. Ze weten dat ze op tijd aan hun leidinggevende moeten melden dat ze problemen ondervinden en dat ze ook de tijd moeten nemen om tot rust te komen. Verder zien ze hierin ook een rol voor arboprofessionals zoals de preventiemedewerker en de bedrijfsarts.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: