Filter op categorieën

Nieuws

E-mailloze Vrijdag: tips en ideeën voor minder mail

emailE-mails kunnen een bron van ergernis zijn: van regelrechte stoorzenders tijdens belangrijke werkzaamheden tot enorme stressfactoren gemarkeerd met een rood uitroeptekentje. Op E-mailloze Vrijdag bent u hier hopelijk even van verlost.

Naast ‘Black Friday’ is het vandaag ook E-mailloze Vrijdag. Deze dag werd in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de stress die e-mail kan veroorzaken. Menig werknemer krijgt weleens hartkloppingen van de onrust die mailtjes opleveren of kleurt zelfs groen en geel van ergernis. Een dag geen e-mail ontvangen, is geen overbodige luxe: wereldwijd worden er dagelijks 182.000.000.000 e-mails verzonden en ontvangen!

Alternatieven voor e-mail

Meedoen aan E-mailloze Vrijdag is simpel: er zijn genoeg alternatieven om mailverkeer te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

  • Pak de telefoon
  • Loop naar een collega toe
  • Stuur een appje of sms
  • Zet vandaag maximaal één uur uw Outlook aan
  • Bewaar niet-urgente mailtjes tot maandag

Bent u de regelneef op kantoor? Verzin dan een leuk initiatief om iets met deze dag te doen. Mocht u fysiek op kantoor zijn, zet dan rond het middaguur allemaal een stappenteller aan. Wie aan het einde van de dag de meeste stappen heeft gezet om naar een collega toe te lopen in plaats van te mailen, is de winnaar. Nog een leuke: tel aan het einde van deze werkdag hoeveel mails er in de outbox van uw collega’s en uzelf zitten. Degene die de minste e-mails heeft verstuurd, heeft gewonnen.

Derde vrijdag in november

Sinds een paar jaar doen Nederlandse organisaties mee aan deze dag. In het buitenland staat het al langer op de agenda. Zet het ook alvast in de agenda voor volgend jaar;: E-mailloze Vrijdag valt namelijk ieder jaar op de derde vrijdag van november.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Wetsvoorstel moet kans op thuiswerken vergroten

Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks) hebben het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wil ingediend voor internetconsultatie. Het voorstel moet de positie van de werknemer om een werkplek te kiezen verstevigen.

Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks) hebben het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wil ingediend voor internetconsultatie. Het voorstel moet de positie van de werknemer om een werkplek te kiezen verstevigen.

Het voorstel beoogt de Wet flexibel werken (WFW) te wijzigen. De wijziging houdt in dat een werkgever een verzoek van een werknemer tot aanpassing van de arbeidsplaats op dezelfde manier behandelt als andere verzoeken die de werknemer kan doen op grond van de WFW, namelijk een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of werktijden. Dit brengt met zich mee dat de werkgever het verzoek van de werknemer in principe moet accepteren, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen om dit niet te doen. De initiatiefnemers willen met het wetsvoorstel een duidelijk wettelijk kader scheppen voor de keuze van de arbeidsplaats.

Werknemers willen ook na coronacrisis meer thuiswerken

Het wetsvoorstel komt voort uit het feit dat door de coronacrisis op verzoek van het kabinet veel mensen thuiswerken. Werknemers geven aan ook na de coronacrisis vaker thuis te willen werken. Zij denken daarbij vooral aan een afwisseling van werken vanuit huis en op de werklocatie. Voor de werkgever betekent het thuiswerken dat hij moet zorgdragen voor een goed ingerichte thuiswerkplek die voldoet aan de eisen van de Arbowet. Daar staat tegenover dat hij door thuiswerken kan besparen op reiskostenvergoedingen. Voor de werknemer kan thuiswerken leiden tot hogere kosten voor bijvoorbeeld energie. Dit kan de werkgever compenseren door de werknemer een thuiswerkvergoeding te betalen.

Werkgever mag verzoek om wijziging arbeidsplaats niet weigeren

Voor een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats geldt nu niet dat de werkgever het verzoek van de werknemer alleen kan afwijzen als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. De WFW stelt dat de werkgever het verzoek van de werknemer moet overwegen en over de afwijzing met de werknemer moet overleggen. De Kamerleden willen de WFW op dit punt aanpassen. Iedereen kan tot en met 18 december 2020 reageren op de internetconsultatie. Daarna kan het initiatiefwetsvoorstel ter stemming naar de Tweede en Eerste Kamer worden verstuurd. De beoogde ingangsdatum van het voorstel is niet bekend.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Loket derde aanvraagperiode NOW nu geopend

transitievergoedingWerkgevers die een beroep willen doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3.0 (NOW 3.0) kunnen deze van 16 november tot en met 13 december 2020 aanvragen bij UWV. De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor de maanden oktober tot en met december.

In de eerste periode van de NOW waren er bijna 140.000 toekenningen en in de tweede periode waren dat er 63.000. Volgens UWV kwam de daling in het aantal aanvragen doordat in de tweede aanvraagperiode veel maatregelen die waren ingevoerd als gevolg van corona waren versoepeld. Niet elke organisatie had meer een tegemoetkoming in de loonkosten nodig. Door de nieuwe, aangescherpte lockdown-maatregelen worden bepaalde sectoren weer hard getroffen, zoals de horeca. Om die reden houdt UWV er rekening mee dat het aantal aanvragen voor de NOW 3.0 weer hoog zal zijn. UWV verwacht duizenden aanvragen per dag.

Tegemoetkoming in de loonkosten
Ook in de derde aanvraagperiode van de NOW komen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De voorwaarden zijn op een aantal punten veranderd. Zo is de tegemoetkoming in de loonkosten dit keer niet maximaal 90% maar maximaal 80% bij een omzetverlies van 100% procent en evenredig minder bij lager omzetverlies. Daarnaast mag de loonsom met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.

Wijzigingen in de voorwaarden
Andere wijzigingen in de voorwaarden voor NOW 3.0 zijn dat de extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt en dat werkgevers een inspanningsplicht hebben om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, moet de werkgever zich melden bij UWV Telefoon NOW voor van-werk-naar-werk-ondersteuning.
UWV betaalt in eerste instantie een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Dit voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Opbouw van adv-dagen tijdens aanvullend geboorteverlof

WIEGDe werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt, blijft tijdens zijn verlof wettelijke vakantiedagen opbouwen. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen tijdens het verlof moeten de werkgever en werknemer aparte afspraken maken.

De werknemer van wie de partner is bevallen, heeft sinds 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het opnemen van aanvullend geboorteverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van wettelijke vakantiedagen. Deze opbouw loopt tijdens het verlof gewoon door. Het verlof kan wel van invloed zijn op de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover kunnen afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de cao.
Dit geldt ook voor arbeidsduurverkorting (adv). Er zijn geen wettelijke afspraken gemaakt over adv. Afspraken over onder meer het opbouwen van adv kunnen wel zijn vastgelegd in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst. Hebben werkgever en werknemer nog niets afgesproken over adv tijdens aanvullend geboorteverlof, dan is het zaak dit alsnog te doen.

Werkgever mag aanvullend geboorteverlof wijzigen maar niet weigeren

De werkgever en werknemer spreken samen af op welke manier de werknemer het aanvullend geboorteverlof opneemt. De werknemer kan het verlof bijvoorbeeld in één keer opnemen of over een langere periode spreiden. Wel moet hij het verlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte. De werkgever mag het aanvullend geboorteverlof niet weigeren, maar kan wel tot twee weken vóór de ingangsdatum van het verlof de inroostering van de verlofdagen aanpassen als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Voordat de werknemer aanvullend geboorteverlof kan opnemen, moet hij eerst het ‘gewone’ geboorteverlof van maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur opnemen. Dit geboorteverlof is volledig doorbetaald.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Economie meeste andere Europese landen harder geraakt

Europe, coronaDe Nederlandse economie kreeg in het eerste halfjaar van 2020 een flinke klap. De economie kromp in het tweede kwartaal met 8,5% ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit was de sterkste krimp ooit gemeten. Toch viel deze krimp nog mee vergeleken met veel andere Europese landen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent.

De coronapandemie heeft veel economische schade aangericht. Vergeleken met veel andere Europese landen kwam de Nederlandse economie er nog goed vanaf. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met 9,7%, de Belgische met 12,1% en de Franse met 13,8%. Binnen de Europese Unie is Spanje met een krimp van 17,8% het land dat in het tweede kwartaal het hardst werd getroffen. Het minst getroffen land was Finland. Daar was een economische krimp te zien van 4,4%.

Consumptie door huishoudens

Een belangrijke factor bij de krimp is de sterk teruggelopen consumptie door huishoudens. In Nederland kromp het consumptievolume in het tweede kwartaal met 10,8% ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In Duitsland was de krimp iets minder: 9,5%. In België en Frankrijk was de krimp met 11,5 en 12,0% iets groter. In Spanje was de krimp met 23,7% het grootst, op Malta na. In Finland en Litouwen was de laagste krimp te zien: 6,4%.

Werkloosheid in Nederland

De werkloosheid liep in Nederland op, maar die is nog altijd laag vergeleken met andere Europese landen. In augustus bedroeg de werkloosheid in Nederland 4,6% van de beroepsbevolking en in september daalde deze iets. Een aantal EU-lidstaten, waaronder Duitsland, had in augustus een lagere werkloosheid. Het laagste werkloosheidscijfer was in Tsjechië: 2,7%. In Spanje was de werkloosheid met 16,2% verreweg het hoogst.
Er zijn internationaal vooral zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid. In augustus was deze in Nederland opgelopen tot 11,3%. In Spanje bedroeg deze maar liefst 43,9%. Nationaal zijn er ook vooral zorgen door de mogelijke gevolgen van de tweede, gedeeltelijke lockdown.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: