Filter op categorieën

Nieuws

Per 1 januari 2021 wijzigingen in regels voor personeel

2021Na een turbulent jaar staat 2021 voor de deur. Dit nieuwe jaar brengt diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving op personeelsgebied met zich mee. Waar moeten werkgevers voor 2021 rekening mee houden?

Het kabinet voerde per 1 januari 2020 veel belangrijke wijzigingen door in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid, vooral via de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Wat dat betreft verloopt de jaarwisseling nu rustiger. Toch zijn er allerlei (kleinere) wijzigingen per 1 januari 2021 waar de werkgever van op de hoogte moet zijn en waarvoor hij misschien actie wil ondernemen.

De personeelsgerelateerde wijzigingen per 1 januari 2021:

 • Het voorstel voor de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen zorgt voor fiscaal gunstigere regels voor eerder uittreden. De Eerste Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen. Dat gaat niet vóór 2021 gebeuren, maar het kabinet regelt dat organisaties met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 van de regels gebruik kunnen maken.
 • De vrije ruimte van de WKR wordt verlaagd. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom is de vrije ruimte 1,7% en over het deel van de loonsom boven € 400.000 gaat het om 1,18%.
 • Voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding vervalt de tijdelijke uitzondering van 2020 (update 21-12-20: het kabinet heeft besloten de tijdelijke uitzondering met in ieder geval een maand te verlengen, tot 1 februari 2021).
 • Het tweede tijdvak van de NOW 3.0 begint en zal nog voortduren tot en met maart 2021.
 • Payrollkrachten krijgen op basis van de WAB recht op een adequate pensioenregeling.
 • Bij UWV is een compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen die worden betaald bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van een kleine werkgever.
 • Een oproepkracht moet voortaan binnen een maand laten weten of hij een aanbod voor een vaste arbeidsomvang accepteert.
 • De maximale transitievergoeding stijgt naar € 84.000.
 • Pensioenverlagingen zijn minder snel aan de orde door een vrijstellingsregeling.
 • De BIK biedt een organisatie korting op de loonheffing bij grote investeringen.
 • De hoge WW-premie daalt naar 7,7%. De lage WW-premie is vijf procentpunt minder: 2,7%.
 • De tijdelijke uitzondering voor herziening van de WW-premie bij overwerk loopt nog door.
 • Het wettelijk minimumloon is vanaf 1 januari € 1.684,80 bruto per maand bij een fulltime dienstverband en een leeftijd van minimaal 21 jaar.
 • De inkomstenbelasting gaat omlaag, waardoor werknemers meer loon over kunnen houden.
 • Vanaf 1 januari geldt voor alle buitenlandse werknemers dat zij maximaal vijf jaar van de 30%-regeling kunnen profiteren voor onbelaste vergoedingen.
 • Werknemers met schulden worden geholpen door verbeteringen rond het loonbeslag.
 • De bijtelling voor de auto van de zaak zonder CO2-uitstoot gaat omhoog, naar 12%.
 • De gerichte vrijstelling voor studiekosten is ook toepasbaar voor ex-werknemers.
 • Het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak wordt structureel beschikbaar.
 • De bedragen van het lage-inkomensvoordeel gaan iets omlaag.
 • Een Wajonger die (meer) gaat werken, moet een gelijk of hoger inkomen krijgen.
 • De AOW-gerechtigde leeftijd blijft wel onveranderd: 66 jaar en vier maanden.

Zie voor meer informatie over de overgang naar 2021 de eindejaarstips van Rendement.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Kerstpakket toch persoonlijk overhandigen met drive-through

KerstpakketDe coronacrisis vraagt om inventiviteit, ook voor het uitdelen van kerstpakketten. Om medewerkers toch persoonlijk te bedanken voor het afgelopen jaar, kunnen werkgevers kiezen voor een zogenoemde ‘kerstpakketten-drive-through’.

Of het nu tijdens de kerstborrel gebeurt, door middel van een kerstmarkt of dat de dozen naast de voordeur liggen te wachten op passerende werknemers: kerstpakketten uitdelen op kantoor zit er voor veel organisaties dit jaar niet in. De coronacrisis dwingt tot andere opties. Zo staan sommige managers deze maand in evenementencomplexen, kampeerhallen of op parkeerterreinen om hun medewerkers ondanks de coronamaatregelen toch persoonlijk hun waardering te laten blijken voor hun inzet in het afgelopen jaar. De kerstpakketten-drive-through is een nieuw begrip.

Blauwbekken in een parkeergarage?

Denk nu niet meteen aan blauwbekken in tochtige betonnen parkeergarages, gespeend van enige ambiance. Er bestaat een hele markt voor de kerstpakketten-drive-through, die eerdergenoemde locaties omtoveren in een waar kerstcircuit, compleet met kerstmuziek, nepsneeuw, kerstbomen, warme chocolademelk, hapjes en vuurkorven. Organisaties die écht willen uitpakken, kunnen een buitenbioscoop boeken, of een engelenkoor, diner of kerstman.

Uitje met het gezin

Een kerstpakketten-drive-through is geheel coronaproof omdat medewerkers hun auto’s niet uit hoeven; het kerstpakket wordt voor hen in de kofferbak gelegd (eventueel door de leidinggevende zelf) en cateringpersoneel serveert eventuele hapjes en drankjes door het autoraampje. Werknemers kunnen ook met het hele gezin komen, als uitje. En uiteraard kunnen ze ook op de fiets of lopend komen. U kunt overwegen om iedereen een mondkapje te laten dragen en hun handen te laten desinfecteren bij aankomst. Wel zo veilig, en hopelijk is deze coronaproof kersteditie slechts eenmalig.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Besluit beslagvrije voet aangepast

SchuldenHet Besluit beslag vrije voet is onlangs geactualiseerd en in het Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor is bij de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet de nadere regelgeving weer actueel.

Staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Besluit beslagvrije voet aangepast. Dit besluit moet helpen voorkomen dat werknemers met schulden te weinig geld overhouden voor hun eerste levensbehoeften. Het wijzigingsbesluit was nodig vanwege de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die per 1 januari 2021 in werking moet treden. Onder andere de volgende onderdelen zijn gewijzigd:

 • De regels om te bepalen of het meest recente inkomen een reële afspiegeling vormt van het belastbaar inkomen van de schuldenaar en eventueel zijn partner.
 • De berekening van het inkomen dat op de beslagvrije voet in mindering moet worden gebracht. Het gaat dan om neveninkomsten van de schuldenaar – en het inkomen van de partner – die niet onder beslag liggen.
 • Wat er komt te staan in de mededeling over de beslagvrije voet, waardoor de schuldenaar steeds eenzelfde soort mededeling krijgt, ongeacht wie de beslagleggende partij is.

Het besluit was eerder voor consultatie opengezet en zal in werking treden op 1 januari 2021.

Beslagvrije voet voor de eerste levensbehoefte

Als een werknemer in de schulden komt, kan er een loonbeslag worden opgelegd. In dat geval moet zijn werkgever een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. De werknemer houdt altijd recht op een bedrag om te voorzien in zijn eerste levensbehoefte: de beslagvrije voet. Als die te laag wordt vastgesteld, kan hij niet betalen voor bijvoorbeeld zijn woning of eten. De in 2017 afgehamerde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet dat gaan voorkomen door een eenduidige vaststelling van die beslagvrije voet. De wet moet per 1 januari 2021 in werking treden. De lagere regelgeving rond de beslagvrije voet wordt geregeld in besluiten, waaronder het geactualiseerde Besluit beslagvrije voet.

Bron: HR Rendement

 

Deel deze pagina:

Publicatie van de rekenregels per 1 januari 2021

 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels gepubliceerd. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 gaat ook het maximumdagloon omhoog.

Maximumdagloon stijgt licht

Het maximumdagloon per 1 januari 2021 wordt 0,28% hoger en bedraagt dan € 223,40 per dag. Het maximummaandloon wordt berekend door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Het maximummaandloon bedraagt per 1 januari 2021 dus € 4.858,95 per maand. Deze maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

UWV keert niet meer uit dan maximumdagloon

Voor werkgevers is het maximumdagloon belangrijk als zij bijvoorbeeld werknemers in dienst hebben die een uitkering van UWV krijgen op grond van de WAZO. Het kan gaan om een uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof. UWV keert dan nooit meer uit dan (70% van) het maximumdagloon. Het is in sommige gevallen gebruikelijk dat de werkgever dit aanvult tot 100% van het loon. Dit is niet verplicht, tenzij de (collectieve) arbeidsovereenkomst dit voorschrijft.

Maximumpremieloon gaat omhoog

De werkgever hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de loonaangifte alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens. Dit is het maximumpremieloon, en de hoogte wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. De rekenregels per 1 januari 2021 stellen dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is vastgesteld op € 58.311 op jaarbasis. Voor het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt in 2021 hetzelfde bedrag. Dit was al eerder bekendgemaakt. Verder staan in de rekenregels (of de bijbehorende bijlagen) ook de schijflengtes en tarieven voor de sociale premies voor 2021.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: