Filter op categorieën

Nieuws

Welk nieuws hield de HR-professional in 2019 bezig?

ExterneHet pensioenakkoord, nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten, duurzame inzetbaarheid, personeelstekorten… 2019 had voor de HR-professional genoeg uitdagingen en veranderingen te bieden. Maar welke nieuwsartikelen trokken de meeste aandacht?

Afgelopen jaar nam de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aan. Deze wet brengt per 1 januari 2020 diverse wijzigingen aan in de regels voor ontslag, arbeidsovereenkomsten en flexwerk. De WAB speelde dit jaar al een rol bij keuzes voor contracten.

Op Prinsjesdag liet het Centraal Planbureau weten voor 2020 een gemiddelde contractloonstijging van 2,5% te verwachten. Inmiddels is deze stijging naar boven bijgesteld: 2,8%. De AWVN verwacht zelfs een stijging van 3,1%. Werkgevers mogen dus hun portemonnee trekken.

Organisaties kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd.

Een thema waar discussie over kan ontstaan binnen organisaties, is doktersbezoek onder werktijd. In de Wet arbeid en zorg zijn regels opgenomen voor doktersbezoek.

In het pensioenakkoord werd afgesproken om de stijging van de AOW-leeftijd de komende jaren te laten vertragen. Minister Koolmees van SZW zette deze afspraak snel om in wetgeving.

Of werknemers nu een vakantiedag of een adv-dag opnemen; op beide dagen zijn ze vrij. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen vakantiedagen en adv-dagen. Hoe zit het ook alweer?

In dit bericht keek HR Rendement vooruit. Per 1 januari 2020 verandert er veel in de wet- en regelgeving op het gebied van HR- en salariszaken.

Aan het begin van het jaar wilde u vanwege het winterse weer graag weten wat de regels zijn als werknemers door sneeuw niet op het werk kunnen komen. Per 1 januari 2020 veranderen overigens de regels die hiervoor relevant zijn.

Dit betreft een bericht uit 2017, dat echter nog steeds relevant is. Komend jaar krijgen werknemers het recht op aanvullend geboorteverlof, waardoor zij wekenlang verlof kunnen nemen.

In maart stond een rechter een slapend dienstverband niet toe. Dat was een opvallende uitspraak, omdat de meeste rechters anders besloten. Inmiddels heeft de Hoge Raad zich uitgesproken en geoordeeld dat werkgevers de werknemers niet tegen hun zin mogen laten ‘slapen’.

Bron: HR Rendement

Korento wenst jullie een mooi en succesvol 2020!

Deel deze pagina:

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

De kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 met 49 procent gestegen. Deze kosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten in die zorgsectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de financiën van zorginstellingen.
De totale bedrijfslasten van de vier grootste zorgsectoren namen in de periode 2015–2018 sterker toe dan de bedrijfsopbrengsten. Bijna drie kwart van de stijging van de bedrijfslasten in deze periode is toe te schrijven aan een toename van de personeelskosten. Niet alleen de kosten van het vaste personeel zijn toegenomen, maar vooral de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De kosten van het vaste personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent tot 37,2 mld euro in 2018. De kosten van het ingehuurde personeel namen in dezelfde periode met 49 procent toe tot 2,7 mld euro in 2018.Kosten niet in loondienst

Resultaat bij drie van de vier grootste zorgsectoren gedaald

In 2018 was het resultaat voor belastingen van drie van de vier grootste zorgsectoren lager dan in 2017, onder meer door de relatief sterke stijging van de kosten van de inhuur van personeel. In de geestelijke gezondheidszorg was de daling van het resultaat met 80 procent het grootst. Het resultaat van de geestelijke gezondheidszorg was hierdoor nog maar net positief. Het minst sterk was de daling bij de ziekenhuizen (3 procent). De uitzondering is te vinden bij de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, waar het resultaat juist groeide. De opbrengsten in deze sector namen onder meer toe vanwege extra gelden voor een kwaliteitsimpuls in de verpleeghuiszorg en door de toenemende vraag naar zwaardere zorg. De kosten stegen ook, maar minder sterk dan de opbrengsten.

 

Bron: CBS.nl

 
Deel deze pagina:

Voor iedereen dezelfde wachttijd bij onwerkbaar weer

Per 1 januari 2020 geldt voor alle werkgevers en werknemers dezelfde wachttijd bij zogenoemd onwerkbaar weer. Werkgevers moeten 2 dagen het loon van hun werknemers doorbetalen voordat zij beroep kunnen doen op een WW-uitkering.

De wachttijdregeling is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en vervangt de huidige regels voor het zogenoemde vorstverlet. Alle werkgevers moeten hun werknemers per 1 januari 2020 bij onwerkbaar weer – denk aan strenge vorst of een flinke storm – 2 dagen doorbetalen. Daarna krijgen de werknemers recht op een WW-uitkering en stopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen.

Melding doen bij UWV

Werkgevers moeten op elke dag dat er sprake is van onwerkbaar weer melding doen bij UWV. De uitkeringsinstantie controleert vervolgens aan de hand van KNMI-gegevens of de melding van de werkgever terecht is. Omdat UWV weinig handhavingscapaciteit heeft, wordt slechts steekproefsgewijs gecontroleerd of de werkgever het werk ook echt heeft stilgelegd en dus werknemers niet stiekem laat doorwerken.

Calamiteitenregeling per 2021-2022

Op dit moment verschilt het nog per sector vanaf wanneer werkgevers en werknemers recht hebben op een WW-uitkering bij onwerkbaar weer: soms direct, soms pas na 2 weken. Omdat de regelingen per sector betaald worden, zijn die verschillen nu geen probleem. Ze worden echter ‘oneerlijk’ als straks alle regelingen uit de het Awf betaald worden. Eerder werd er nog gesproken over de Calamiteitenregeling met 5 wachtdagen. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft UWV de capaciteit niet om die regeling per 1 januari 2020 uit te voeren. De Calamiteitenregeling kan daardoor niet eerder in werking treden dan in de winter van 2021-2022. Het is nog niet duidelijk of er dan inderdaad 5 wachtdagen ingevoerd zullen worden of dat het bij 2 blijft.

Bron: HR rendement

Deel deze pagina:

Nieuwe MKBIdee-projecten van start

HR, E-HRMStaatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaf begin december aan dat 47 nieuwe MKBIdee-projecten van start gaan. MKBIdee is een subsidieregeling waarmee de overheid mkb’ers wil stimuleren om meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werknemers.

Ondernemers die een innovatieve oplossing hebben om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen elk jaar een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. De belangstelling voor de tender 2019 was opnieuw groot. In totaal waren er 190 MKBIdee-aanvragen, waarvan er 47 zijn toegekend. Het subsidiebedrag is dit jaar € 7,8 miljoen. Per project bedraagt de subsidie minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000.

Digitalisering en klimaat- en energietransitie

Het afgelopen jaar zijn 14 MKBIdee-projecten uitgewerkt. De tender 2018 was bedoeld voor technische ondernemingen in het mkb. In de MKBIdee-projecten van 2018 zaten veel initiatieven waarbij op afstand wordt geleerd: platformen, e-learningsmodules, kunstmatige intelligentie, games, en augmented reality. De tender 2019 is uitgebreid naar het brede mkb. De focus ligt daarbij vooral op digitalisering en klimaat- en energietransitie.

Subsidie en een handig netwerk 

MKBIdee is onderdeel van het MKB-actieplan (pdf) van de overheid. Staatssecretaris Mona Keijzer: “Veel bedrijven in het mkb hebben een personeelstekort. En ze weten dat de vaardigheden van hun werknemers bij de tijd moeten blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf, zeker niet als je een kleine ondernemer bent. In het MKB-actieplan heb ik de belofte gedaan dat de overheid helpt met subsidie en een handig netwerk. Het is mooi om te zien dat in de MKBIdee-projecten ondernemers vaak samenwerken met partners zoals het onderwijs of branches.”

Voor de mkb-ondernemers 

De doelgroep van MKBIdee is de ondernemer met een bedrijf tot 250 werknemers. Ook andere partijen mogen een subsidieaanvraag indienen. Een harde eis is dat hun voorstellen zich richten op de mkb-ondernemers.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Wat betekent WAB voor werken met jonge werknemers?

Jongere werknemerIn de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn enkele specifieke regels voor jongeren opgesteld. Bovendien kent de WAB algemene bepalingen die extra relevant zijn voor jonge werknemers.

Door de WAB krijgen organisaties vanaf 1 januari 2020 met nieuwe arbeidswetgeving te maken. Een deel van die regels heeft vooral gevolgen voor werknemers van een bepaalde leeftijdscategorie. Een voorbeeld is de verlaging van de transitievergoeding, die met name oudere werknemers treft. Voor jonge werknemers kunnen de wijzigingen in de transitievergoeding juist gunstig zijn: elke werknemer die 18 jaar of ouder is (of meer dan gemiddeld 12 uur per week werkt), heeft vanaf komend jaar in principe recht op de transitievergoeding bij onvrijwillige uitdiensttreding. Het is niet langer een voorwaarde dat de werknemer minstens twee jaar in dienst moet zijn geweest. Dat komt met name jonge werknemers, die relatief vaak kortdurende dienstverbanden hebben, goed uit.

Wijzigingen voor ketenbepaling, payrolling en oproepkrachten

Een WAB-regel die voor jonge werknemers minder positief kan zijn, is dat werkgevers hen vanaf 2020 weer 3 jaar op basis van meerdere tijdelijke contracten kunnen laten werken. Momenteel is de maximale duur van de ketenregeling 2 jaar.
Jonge werknemers werken ook relatief vaak als payroll- of oproepkracht. De WAB zorgt ervoor dat payrollkrachten en oproepkrachten meer rechten en zekerheid krijgen.

Lage WW-premie voor bijbaantjes en BBL-leerlingen

Minder direct van invloed op de jonge werknemers zelf, maar wel belangrijk voor werkgevers, is dat er in het nieuwe systeem voor de WW-premie uitzonderingen zijn gemaakt voor jongeren. Werkgevers gaan een lage WW-premie (2,94%) betalen voor werknemers met een vast contract met een vaste arbeidsomvang en een hoge WW-premie (7,94%) voor werknemers met een flexibel contract. Werkgevers mogen echter ook de lage WW-premie betalen voor jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken (bijbaantjes dus). Daarnaast is de lage WW-premie van toepassing op leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Bron: HR rendement

Deel deze pagina: