Filter op categorieën

Nieuws

Vergeet bij ziekte reiskostenvergoeding niet

Als een werknemer een vaste reiskostenvergoeding krijgt en ziek wordt, mag zijn werkgever de vergoeding niet zomaar onbelast laten doorlopen, als een werknemer langdurig ziek is. De Belastingdienst heeft grenzen aan deze periode gesteld, waar een werkgever zelf alert op moet zijn.

Als het ernaar uitziet dat een werknemer wegens ziekte een tijdje uit de running zal zijn, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopzetten. Hij hoeft deze vergoeding echter niet per se meteen in te trekken. De werkgever mag de vaste reiskostenvergoeding bij ziekte (tool) fiscaal gezien onbelast doorbetalen in de lopende en eerstvolgende maand. Bij langdurige ziekte mag hij de onbelaste vaste reiskostenvergoeding pas weer gaan betalen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van herstel. Hierbij moet hij uiteraard wel de arbeidsvoorwaarden en eventuele cao-bepalingen in acht houden.

Naar verwachting kort afwezig

Stel dat een werknemer zich op 15 juni ziekmeldt vanwege een verkoudheid. Hij knapt op en gaat weer aan de slag, maar meldt zich op 7 juli weer ziek. Dit keer ziet het ernaar uit dat de werknemer langere tijd afwezig zal zijn.

 • Op 15 juni is er redelijkerwijs sprake van kortstondige afwezigheid. De werkgever kan de vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen.
 • Op 7 juli is er redelijkerwijs een langere afwezigheid voorzien. De werkgever mag daarom de reiskostenvergoeding over de maanden juli en augustus onbelast doorbetalen. Als de werknemer op 11 oktober weer aan de slag gaat, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding pas per 1 november weer onbelast gaan betalen.

Onderbouwende gegevens bewaren

Als de werknemer minstens een bepaald aantal dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist, kan de werkgever hem hiervoor onbelast een vaste reiskostenvergoeding geven. De onderbouwende gegevens van zo’n vaste onbelaste vergoeding moet de werkgever bij de salarisadministratie bewaren. Zo moet er per betalingstijdvak het aantal vergoede kilometers vastgelegd zijn.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Nachtdienst tijdens zwangerschap alleen bij dringende reden

zwangerschapUw organisatie mag zwangere medewerksters in principe niet verplichten om tussen 00.00 uur en 06.00 uur te werken. Om de medewerkster toch een nachtdienst te laten draaien, moet de werkgever aannemelijk maken dat het werk anders ernstig in het gedrang komt.

Onderzoek toont aan dat ’s nachts werken een groter risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en spontane abortus met zich meebrengt. Bij nachtwerk verminderen ook de concentratie en reactiesnelheid. In combinatie met zwangerschapshormonen kan dit onveilige situaties opleveren. Uw organisatie moet dus zeer terughoudend zijn met nachtdiensten voor zwangere medewerksters. Beperk deze tot dringende situaties. De medewerkster mag in dat geval alleen ’s nachts werken tot acht weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.

Rechten op grond van de Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staat dat een werkneemster tijdens haar zwangerschap \en tot zes maanden na de bevalling recht heeft op:

 • regelmatige arbeids- en rusttijden: maximaal 10 uur arbeid per dienst en gemiddeld 45 uur per 16 weken;
 • geen overwerk of nachtdiensten: van een nachtdienst is sprake als er meer dan één uur wordt gewerkt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends;
 • extra pauzes (1/8 van de arbeidstijd);
 • een geschikte, afsluitbare ruimte om te rusten (met bed of rustbank) of te kolven.

In sommige cao’s is overigens afgesproken dat een zwangere medewerkster na een bepaalde periode (bijvoorbeeld de derde maand van de zwangerschap) geen onregelmatige diensten meer mag draaien ‘tenzij zij hiertegen geen bezwaar maakt’.

Risico’s voor zwangere medewerksters in RI&E

Het is raadzaam om in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw organisatie de risico’s te benoemen voor de zuigeling en de werkneemster tijdens de zwangerschap (en borstvoedingsperiode). Zijn er specifieke gevaren tijdens de zwangerschap, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen of werkstress, dan moeten daar maatregelen voor worden opgenomen. Het is aan de werkgever om zwangere werkneemsters goed te informeren over de risico’s tijdens de zwangerschap.

Bron: Rendement

Deel deze pagina:

Subsidie praktijkleren is binnenkort weer aan te vragen

ChecklistVanaf 2 juni kunnen organisaties weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidieregeling moet stimuleren dat leerlingen en studenten de kans krijgen om in de praktijk ervaring op te doen.

De subsidieregeling praktijkleren biedt werkgevers de kans om een tegemoetkoming te ontvangen voor de begeleiding van een leerling of student. Een werkgever die deze begeleiding in het huidige schooljaar geeft, kan van 2 juni (09.00 uur) tot en met 16 september (17.00 uur) een aanvraag voor subsidie indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De werkgever ontvangt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Subsidiebedrag omlaag bij veel aanvragen

Het subsidiebedrag hangt af van het aantal begeleidingsweken. Het maximum krijgt een werkgever pas bij 42 begeleidingsweken. Daarnaast is het subsidiebedrag afhankelijk van het aantal aanvragen: bij overschrijding van het totale subsidiebudget verdeelt de RVO het budget evenredig over de ingediende aanvragen van werkgevers. Dat verlaagt het subsidiebedrag per leerling of student. Elke onderwijscategorie kent een apart subsidiebudget en specifieke voorwaarden.

Doelgroep subsidieregeling is uitgebreid

De doelgroep van de onderwijscategorie ‘hbo’ is sinds dit studiejaar uitgebreid. Ook voor studenten van een duale of deeltijd hbo-opleiding op het gebied van ‘gezondheidszorg, gedrag en maatschappij’ kan een werkgever nu gebruikmaken van de subsidieregeling. Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege de personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector, de noodzaak om mbo’ers ‘op te scholen’ en het gebrek aan middelen van zorgaanbieders voor personeelsbeleid.

Subsidie praktijkleren eindigt per 2023

Er bestond lang onduidelijkheid of de subsidieregeling praktijkleren ook voor het schooljaar 2018/2019 beschikbaar zou zijn en wat de omvang van het subsidiebudget zou zijn. Uiteindelijk nam tot opluchting van de werkgevers(organisaties) de voltallige Tweede Kamer een motie aan om de subsidieregeling tot 2023 voort te zetten én een motie om de geplande bezuiniging op het subsidiebudget te schrappen. En dus kunnen werkgevers nu van de regeling blijven profiteren.

Bron: Rendement.nl

Deel deze pagina:

Pas op met reserveringen voor transitievergoeding

transitievergoedingAls de administratie besluit om een voorziening op te nemen, kan dat altijd getoetst worden door de rechter. De rechter gebruikt daar het zogeheten ‘Baksteenarrest’ voor. Daarin staan 3 criteria.

Ten eerste kan een voorziening alleen worden gevormd voor toekomstige uitgaven. Maar alleen als die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden voorafgaand aan de balansdatum. Ten tweede moeten de uitgaven ook aan de eerdere periode kunnen worden toegerekend (ook bekend als het matchingbeginsel). Als laatste moet er een redelijke mate van zekerheid bestaan dat de uitgaven zich zullen voordoen. Het is wel mogelijk een voorziening te vormen ten behoeve van de belanghebbende. Maar dat wordt beoordeelt door het verwijzingshof.

Voorziening ‘transitievergoeding’

Een werkgever had een voorziening van bijna 80.000 euro opgenomen onder de post ‘overige voorzieningen’ met de omschrijving ‘transitievergoeding’ in zijn aangifte voor 2014. Dat deed hij met het oog op de per 1 juli 2015 geldende Wet Werk en Zekerheid. Hij voorzag dat een of meer van zijn medewerkers hoogst waarschijnlijk vroegtijdig (voor de pensioendatum) zouden vertrekken. Dat is immers de huidige arbeidsmoraal. Nog maar weinig mensen werken hun hele leven bij dezelfde werkgever. Daarom steltde hij dat op 31 december 2014 een redelijke mate van zekerheid bestond dat hij die werknemers een transitievergoeding zou moeten verstrekken. Maar de belastingdienst was het er niet mee eens. De zaak kwam voor de rechter en ook die besloot dat deze voorziening, op deze manier, niet kan. Daarvoor werd verwezen naar het Baksteenarrest.

Waarom geen reservering voor transitievergoeding?

De rechter oordeelde dat er op 31 december (nog) geen redelijke mate van zekerheid bestond dat de ondernemer in de toekomst voor een of meer van zijn werknemers een transitievergoeding zou moeten betalen zijn. Daarmee heeft de werkgever niet voldaan aan de derde voorwaarde van het Baksteenarrest voor het vormen van een voorziening. Alleen omdat de maatschappelijke trend is dat werknemers niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever werkzaam zijn, is niet voldoende op grond daarvan te oordelen dat er wel aan die voorwaarde is voldaan. De belastingdienst heeft de voorziening ‘transitievergoeding’ terecht geweigerd.

Wanneer wel?

Alleen als de werkgever weet dat er in de toekomst een arbeidsovereenkomst eindigt of afloopt, is een reservering voor de transitievergoeding toegestaan. Dat kan zijn in verband met een geplande reorganisatie of omdat een specifiek ontslag is aangevraagd. Omdat het niet mogen hebben van een dergelijke reservering kleinere ondernemingen in de problemen kan brengen, bestaat er wel een overbruggingsregeling.

Bron: Salarisnet.nl

Deel deze pagina:

Bij het afdrukken tekst verbergen in Word

Word documentSoms wilt u een bepaald deel van uw tekst wel in het document laten staan, maar niet afdrukken. Door de betreffende tekstdelen te verbergen in het Worddocument, worden deze niet meegeprint.

Het is niet altijd wenselijk om een compleet document een-op-een af te drukken. Uiteraard kunt u het document onder een andere naam als kopie opslaan, de tekst die u niet wilt printen eruit verwijderen en het geheel vervolgens afdrukken (tool). Maar of het nu gaat om een papieren print of een PDF, dit kan ook een stuk minder omslachtig. U kunt simpelweg tekst in het document verbergen.

De volgende stappen

Als u deze strategie wilt volgen, zijn daarvoor de volgende stappen nodig.

1. Tekst verbergen

 • Selecteer de tekst in het document die u niet wilt afdrukken.
 • Ga naar het tabblad Start.
 • Klik rechts onderaan in de groep Lettertype op het pijltje, of gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl + D.
 • In het scherm dat zich opent, zet u onder Effecten een vinkje voor Verborgen tekst.
 • Klik op OK.

2. Afdrukvoorbeeld en afdrukken

 • Ga naar het tabblad Bestand en Afdrukken om het afdrukvoorbeeld te zien. Hier kunt u controleren of de tekst daadwerkelijk verborgen is.
 • Kies de printer en druk op Afdrukken om een papieren of PDF afdruk te maken zonder de verborgen tekst.

3. Verborgen tekst zichtbaar maken op het scherm

 • Ga naar het tabblad Bestand.
 • Klik op Opties.
 • Klik in het scherm Opties voor Word op Weergave.
 • Zet een vinkje voor Verborgen tekst weergeven.
 • De tekst die verborgen is, wordt weergegeven met een stippellijn eronder.

4. Verborgen tekst weer normaal weergeven

 • Selecteer de verborgen tekst. Dit kunt u handmatig doen indien de verborgen tekst via de vorige optie zichtbaar is gemaakt. U kunt ook de hele tekst selecteren door Ctrl + A te gebruiken.
 • Ga weer naar het tabblad Start.
 • Klik rechts onderaan in de groep Lettertype op het pijltje of gebruik de sneltoetscombinatie Ctrl + D.
 • Indien u handmatig de enkele tekst hebt geselecteerd, ziet u het vinkje voor Verborgen tekst staan. Klik erop om het weg te halen
 • Indien u de hele tekst geselecteerd heeft, ziet u een zwart vierkant staan. Klik hier tweemaal op om te de-selecteren.
 • Klik op OK.

Bron: Rendement

Deel deze pagina: